Privacy

PMU Studio Taskani, gevestigd aan de Tarweweg 9a, 6534 AM Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: www.taskani.com
Email: info@taskani.com
Telefoonnummer: 0031654222636

M. Taskan is de Functionaris Gegevensbescherming van PMU Studio Taskani. Zij is te bereiken via info@taskani.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

PMU Studio Taskani verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• Emailadres

Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken

PMU Studio Taskani verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige gegevens van u:

• Informatie over uw gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij de persoonsgegevens verwerken

PMU Studio Taskani verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• PMU Studio Taskani is wettelijk verplicht om op basis van het Warenwetbesluit tatoeëren dat is opgesteld door het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid en de verleende GGD-vergunning naar specifieke gegevens over uw gezondheid te informeren via het informed consent. U verklaart met dit informed consent geïnformeerd te zijn over risico’s die bestaan ten aanzien van het zetten van permanente make-up in combinatie met eventuele aandoeningen die betrekking hebben op uw gezondheid. Ook biedt het PMU Studio Taskani de mogelijkheid om te beoordelen of er sprake van een contra-indicatie is waardoor u geen permanente make-up kunt laten zetten.
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, zoals het eventueel verplaatsen van afspraken.
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

Geautomatiseerde besluitvorming

PMU Studio Taskani neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het informed consent wordt door u schriftelijk ingevuld bij de eerste afspraak en wordt bewaard in afgesloten brandveilige kast. De bijzondere of gevoelige gegevens over uw gezondheid worden daarom niet in een geautomatiseerd systeem bewaard.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PMU Studio Taskani bewaart uw persoonsgegevens zolang u klant bent bij PMU Studio Taskani. Als u besluit geen klant meer te willen zijn, dan verwijderen wij uw gegevens op uw verzoek. Wij kunnen immers niet zeker weten of u in de toekomst niet meer terugkomt voor een vervolgbehandeling.

Delen van persoonsgegevens met derden

PMU Studio Taskani geeft uitsluitend inzage aan de GGD in informed consents, als de GGD daar bij een GGD-keuring naar vraagt. De GGD verzamelt deze gegevens niet, de GGD controleert alleen of de juiste informatie wordt verstrekt en of de juiste vragen ten aanzien van uw gezondheid worden gesteld. Dit laatste is om te na te gaan of op basis van juiste informatieverzameling beoordeeld wordt of er verhoogde risico’s of contra-indicaties bestaan ten aanzien van het laten zetten van permanente make-up.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PMU Studio Taskani gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PMU Studio Taskani en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@taskani.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. PMU Studio Taskani wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PMU Studio Taskani neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@taskani.com